Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Nami
na górę strony


Zarząd Miasteczka

Do roku 1864 Kamieńsk posiadał magistrat i burmistrza. Później miasteczko zostało wcielone do gminy wiejskiej. Majątkiem miasteczka zarządzał sołtys z dwoma pełnomocnikami wybranymi na ogólnym zebraniu mieszkańców Kamieńska. W okresie niepodległości w myśl ustawy z dnia 23.III. 1933 r. gospodarował sołtys przy współudziale Komisji Gospodarczej. Po kilku latach wybrana była Rada Miasteczka składająca się z 24 osób. Wykonawcą uchwał był Zarząd Miasteczka. Zarząd składał się z sołtysa jako przewodniczącego, podsołtysa, skarbnika, rachmistrza i sekretarza. W okresie okupacji niemieckiej opiekował się majątkiem miasteczka tylko sołtys. Po wyzwoleniu od roku 1945 czynny był znowu Zarząd Miasteczka. Budżet uchwalało ogólne zebranie mieszkańców. W ciągu roku odbywało się kilka zebrań ogólnych dla załatwienia ważnych spraw. Na podstawie ustawy z dnia 20.III.1950 r. art. 44 dotychczasowe przepisy o organach miasteczka nie były zmienione, a zatem dochodami budżetowymi w dalszym ciągu były wpływy za korzystanie z rzeźni, targowicy, pastwisk, placowego w rynku, sprzedaży trawy, drzewa, ściółki, itd. Pobierano również czynsz za lokale szkolne od gminy, ponieważ właścicielem budynku szkolnego było miasteczko. Z wymienionych dochodów remontowano budynki miasteczka, studnie, oświetlono ulice, zalesiano nieużytki, odbudowywano Dom Ludowy, meblowano go. Szczegóły gospodarki prowadzonej od roku 1945 do 1955 przez sołtysa Mariana Sowińskiego przy współudziale skarbnika Kazimierza Tazbira znajdują się w odnośnych protokołach. W 1955 r. w związku z powołaniem do życia Gromadzkich Rad Narodowych, Zarząd Miasteczka zgodnie z nowymi przepisami przekazał gospodarkę miasteczka Prezydium GRN z wyjątkiem lasu Wrzoski, pastwisk, łąk, które stanowią wspólnotę rolników Kamieńska. Tymi obszarami opiekuje się Komisja Leśno – Pastwiskowa. Przewodniczącym był sołtys Marian Sowiński, który przez 15 lat sprawuje swą funkcję i jednocześnie czuwa nad rozwojem spraw miasteczka. W roku 1960 Marian Sowiński został wybrany prezesem Kółka Rolniczego i skarbnikiem Straży Pożarnej – później prezesem. W 1970 r. przypada 25 rocznica objęcia funkcji sołtysa przez Mariana Sowińskiego. W 1961 r. wybrany do Gromadzkiej Rady Narodowej i jest członkiem Prezydium. 13 kwietnia 1976 r. zmarł wieloletni sołtys Kamieńska – Marian Sowiński. Dom Ludowy zniszczony w czasie działań wojennych w 1939 r. został odbudowany przez Zarząd Miasteczka w 1948 r. kosztem 3,5 mln zł. W 1950 r. wybudowana była kabina kina. W 1949 r. miasteczko przekazało duży budynek murowany w surowym stanie na urządzenie lecznicy dla zwierząt. W okresie przedwojennym miała być w nim rzeźnia. W 1955 r. sporządzono plan lasu Wrzoski, na którym są zaznaczone działki do wyrębu w ciągu 10 lat. W 1957 r. Kamieńsk przeznaczył na budowę łaźni 40 tys. zł. osiągniętych ze sprzedaży placów przy ul. Radomszczańskiej (Mokradła).
Tekst: "Kronika Kamieńska" - Kazimierz Tazbir.
Przygotował: Grzegorz Turlejski.