Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Nami

na górę strony


STATUT
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ MIASTA KAMIEŃSKA

Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Kamieńska
nr 207/LIV/2011 z dnia 17.02.2011 r.I.    Nazwa, teren, siedziba i charakter prawny Stowarzyszenia.

§ 1

Nazwa stowarzyszenia brzmi:
Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Kamieńska zwane dalej Stowarzyszeniem.
Stowarzyszenie używa skrótu nazwy SPMK.

§ 2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest miasto Kamieńsk.

§ 3

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kamieńsk.

§ 5

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz postanowieniami niniejszego statutu. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. ( Dz. U. Nr 96 poz. 873 )

§ 6

  Stowarzyszenie używa pieczęcie:
 1. Podłużna z napisem: Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Kamieńska.
 2. Okrągła z napisem w otoku: Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Kamieńska, w środku – herb miasta Kamieńska.

II.    Cele Stowarzyszenia i działalności.

§ 7

  Stowarzyszenie ma na celu:
 1. Działanie służące społeczno – gospodarczemu rozwojowi miasta Kamieńska, ze szczególnym zaangażowaniem w jego kulturowym rozwoju.
 2. Zapoznawanie się z bogatymi i postępowymi tradycjami historycznymi miasta Kamieńska, udziale mieszkańców w walkach narodowo – wyzwoleńczych.
 3. Działania służące promocji Kamieńska.
 4. Upowszechnianie wiedzy o Kamieńsku.

§ 8.

  Stowarzyszenie dla osiągnięcia celów określonych w § 7:
 1. Organizuje przedsięwzięcia mające na celu społeczno - gospodarczy i kulturowy rozwój miasta Kamieńska.
 2. Organizuje przedsięwzięcia mające na celu badanie przeszłości miasta Kamieńska.
 3. Podejmuje wydawanie drukiem opracowań naukowych i popularno-naukowych o Kamieńsku.
 4. Organizuje spotkania i zebrania dyskusyjne, odczyty i pogadanki, konkursy plastyczne i fotograficzne, wystawy autorskie, gromadzi zbiory biblioteczne.
 5. Popiera działalność w dziedzinie amatorskiej twórczości artystycznej.
 6. Współpracuje z przedszkolem, szkołą podstawową, gimnazjum i szkołą ponadgimnazjalną na terenie Kamieńska.
 7. Współpracuje z organizacjami kultury fizycznej i sportu.
 8. Prowadzi działalność wydawniczą oraz informacyjno - propagandową w zakresie promocji miasta Kamieńska.
 9. Współpracuje z wszelkimi dostępnymi mediami.
 10. Współpracuje z samorządami terytorialnymi w realizacji celów statutowych.
 11. Wydaje medale pamiątkowe.

§ 9

Działalność Stowarzyszenia opiera się na nieodpłatnej pracy ogółu jego członków. Do prac, które nie mogą być wykonane społecznie, Stowarzyszenie może zatrudniać specjalistów i pracowników.

§ 10

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność statutową. 1. Nieodpłatna działalność statutowa Stowarzyszenia polega na:
 1. wydawaniu czasopisma Echo Kamieńska,
 2. wydawaniu książek o Kamieńsku.
 3. organizowaniu konkursu „Historia Kamieńska”,
 4. organizowaniu wystaw o Kamieńsku,
 5. prowadzeniu prac badawczo – rozwojowych w zakresie historii Kamieńska,
 6. organizowanie odczytów i pogadanek o Kamieńsku,
 7. organizowaniu konkursu fotograficznego o Kamieńsku,
 8. organizowaniu konkursu plastycznego o Kamieńsku,
 9. organizowaniu wystaw autorskich o Kamieńsku.

§ 11

Stowarzyszenie nie może:
 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do swoich członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób, z którymi pozostają oni w związkach małżeńskich, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej " osobami bliskimi ";
 2. przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz swoich członków i pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;
 3. wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków , członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że bezpośrednio to wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
 4. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

III.    Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 12

  Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. Członków zwyczajnych.
 2. Członków honorowych.

§ 13

Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który złoży pisemną deklarację i zostanie przyjęty w poczet członków, w głosowaniu tajnym na Walnym Zebraniu Członków.

§ 14

Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków może nadać godność członka honorowego Stowarzyszenia za wybitne zasługi w pracach na rzecz rozwoju miasta Kamieńska.

§ 15

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo posiadania legitymacji członkowskiej i korzystania z bezpłatnego udziału we wszystkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie. Członek zwyczajny otrzymuje legitymacje członkowską indywidualną z zaznaczeniem członkostwa zwyczajnego. Członek honorowy otrzymuje legitymację indywidualną z zaznaczeniem członkostwa honorowego.

§ 16

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia opłacają składki miesięczne w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków. Członkowie honorowi są zwolnieni od płacenia składek członkowskich.

§ 17

Członkowie zwyczajni posiadają czynne i bierne prawo wyboru do władz Stowarzyszenia i zobowiązani są do:
 1. dyscypliny organizacyjnej,
 2. przestrzegania postanowień statutu Stowarzyszenia i uchwał jego władz,
 3. aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, realizacji jego celów statutowych i programów działania,
 4. etycznego i koleżeńskiego postępowania wobec innych członków i nie naruszania solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,
 5. terminowego opłacania składek członkowskich,
 6. swoją postawą i działaniami do przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 7. dbania o dobre imię i wizerunek Stowarzyszenia,

§ 18

Z tytułu pełnionych funkcji członkowie zwyczajni Stowarzyszenia nie pobierają żadnego wynagrodzenia.

§ 19

Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 1. Zgłoszenia na piśmie wystąpienia członka ze Stowarzyszenia złożoną na ręce prezesa Stowarzyszenia.
 2. Wykluczenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, na skutek zalegania z płatnością składek przez okres powyżej sześciu miesięcy.
 3. Wykluczenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków na skutek działalności członka na niekorzyść Stowarzyszenia, naruszania dyscypliny organizacyjnej przez członka oraz unikanie czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia.
 4. Likwidacji lub rozwiązania Stowarzyszenia.
 5. Śmierci członka.

IV.    Władze Stowarzyszenia.

§ 20

  Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 21

Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia odbywają się nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy i zwoływane są na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia.

§ 22

Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd pisemnym zawiadomieniem członków na siedem dni przed terminem z podaniem porządku obrad. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków, w imieniu Zarządu podpisuje prezes Stowarzyszenia.

§ 23

Przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania Członków, wybierają członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, spośród członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu Członków, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 24

Do właściwości Walnego Zebrania Członków należy:
 1. Podejmowanie uchwał.
 2. Udzielanie absolutorium za rok sprawozdawczy dla Zarządu.
 3. Ustalanie wysokości składki członkowskiej.
 4. Ustalanie wytycznych dla działalności Stowarzyszenia.
 5. Nadawanie godności członka honorowego.
 6. Wybieranie i odwoływanie w tajnym głosowaniu Zarządu lub poszczególnych jego członków i Komisji Rewizyjnej.
 7. Dokonywanie zmian w statucie oraz rozwiązywanie Stowarzyszenia.
 8. Przyjmowanie nowych członków zwyczajnych.

§ 25

Uchwała Walnego Zebrania Członków dotycząca zmiany statutu, rozwiązania Stowarzyszenia, odwołania Zarządu lub poszczególnych jego członków, Komisji Rewizyjnej wymaga bezwzględnej większości głosów przy 1/2 członków obecnych na zebraniu, a pozostałe uchwały wymagają zwykłej większości głosów przy 1/3 członków obecnych na zebraniu.

§ 26

Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego zebrania i protokolanta.

§ 27

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

§ 28

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

 1. Prezes.
 2. Wiceprezes.
 3. Sekretarz.
 4. Skarbnik.
 5. Trzech członków Zarządu.

§ 29

Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność członka Zarządu na zebraniu powoduje utratę jego mandatu. W przypadku ustąpienia lub utraty mandatu członka Zarządu, skład Zarządu uzupełnia Walne Zebranie Członków.

§ 30

Prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przy obecności 1/2 członków obecnych na zebraniu.

§ 31

Zebrania Zarządu winny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 32

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków i są podpisywane przez prezesa i sekretarza, a w razie jego nieobecności na zebraniu przez protokolanta wybranego w głosowaniu jawnym spośród członków Zarządu obecnych na zebraniu.

§ 33

Z każdego zebrania Zarządu sporządza się protokół, który jest podpisany przez prezesa i sekretarza, a w razie jego nieobecności na zebraniu przez protokolanta wybranego w głosowaniu jawnym spośród członków Zarządu obecnych na zebraniu.

§ 34

W razie nieobecności prezesa Stowarzyszenia, jego obowiązki przejmuje wiceprezes Stowarzyszenia.

§ 35

Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest jednoosobowo Prezes Stowarzyszenia.

§ 36

Do zakresu czynności Zarządu należy:

 1. Realizacja celów i zadań Stowarzyszenia.
 2. Wykonywanie uchwał Walnych Zebrań Członków.
 3. Opracowanie planów pracy.
 4. Prowadzenie ewidencji członków.
 5. Organizowanie spotkań i zebrań dyskusyjnych, odczytów i pogadanek, konkursów plastycznych i fotograficznych, wystaw, wieczorów autorskich, gromadzenie zbiorów bibliotecznych i pamiątek.
 6. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia.
 7. Inicjowanie obchodów rocznicowych
 8. Tworzenie i prowadzenie zespołów zainteresowań, powoływanie komisji kwalifikacyjnych i jury wystaw, konkursów i ekspozycji, delegowanie członków Zarządu na zaproszenia innych instytucji i organizacji.
 9. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
 10. Zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami innych organizacji.

§ 37

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków. Na pierwszym zebraniu komisja wybiera przewodniczącego. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 2. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 38

Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji.

§ 39

Do zakresu Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
 2. Kontrola działalności Zarządu.
 3. Składanie sprawozdań na Walnych Zebraniach i zgłaszanie wniosków w sprawie udzielania absolutorium za rok sprawozdawczy.

§ 40

Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę co najmniej raz na rok. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje i wykonuje czynności kontrolne na posiedzeniach.

§ 41

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§ 42

 1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
  1. upływu kadencji,
  2. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
  3. zrzeczenia się udziału w tych władzach,
  4. odwołania przez Walne Zebranie Członków.

 2. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 43

Głosowanie jawne podczas obrad władz Stowarzyszenia odbywa się, przez podniesienie ręki, przy czym najpierw głosuje się za wnioskiem, następnie przeciw niemu, a na końcu liczy się głosy wstrzymujące się.


V.    Majątek Stowarzyszenia

§ 44

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i środki finansowe.

  Majątek powyższy Stowarzyszenie uzyskuje:
  1. Ze składek członkowskich.
  2. Z zapisów, darowizn, spadków, dotacji i subwencji.
  3. Z dochodów z własnej działalności statutowej.

 2. Fundusze Stowarzyszenia służą do prowadzenia działalności statutowej i na pokrycie potrzeb organizacyjnych Stowarzyszenia.

 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków.

VI.    Rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 45

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków, na warunkach określonych w § 25 niniejszego Statutu.
 2. Przy podjęciu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków wyznacza co najmniej trzyosobową Komisję Likwidacyjną i ustala sposób przeprowadzenia likwidacji oraz decyduje o przekazaniu majątku Stowarzyszenia.
 3. Likwidację Stowarzyszenia przeprowadza się zgodnie z postanowieniami Art. 37 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami).


VII.    Postanowienia końcowe.

§ 46

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania go w Krajowym Rejestrze Sądowym.