Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Herby z Kamieńskiem związane

Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni…

90-lecie powstania drużyny harcerskiej w Kamieńsku

Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Namina górę strony


Drużyny harcerskie w Kamieńsku - kliknij po więcej

Początki drużyny sięgają roku 1917, oficjalnie drużyna istnieje od 21 kwietnia 1918 r. Pierwszym organizatorem małej garstki chłopców był Stanisław Dębski, oficjalnie pierwszym drużynowym Szczepan Jaworowski, nauczyciel. Drużyna przechodziła różne koleje. W 1918 r. praca przygotowawcza. W 1919 r. praca rozwija się, próba III stopnia, wycieczki. W 1920 r. przerwa w pracy z powodu wojny bolszewickiej. W 1921 r. praca na nowo wzmaga się, próby III i II stopnia, poświęcenie sztandaru drużyny, zlot w Łękawie, wycieczki do Krakowa, Wieliczki, a w1922 r. do Zakopanego. Z początkiem roku szkolnego 1922 rozluźnienie w drużynie. W 1923 r. reorganizacja, zwrot ku lepszemu, lecz nie na długo. W 1924 r. od czerwca - upadek, zupełny zastój w pracy. Stan ten trwa do marca 1925 r. Następuje zupełna reorganizacja. Próby III i II stopnia. Częste zbiórki zastępów i drużyny, wycieczki. Obecnie praca normalna wg z góry ułożonego na cały rok planu. Stan liczebny drużyny od chwili założenia był różny, wahał się od 30 członków do 100. Obecnie drużyna liczy 46 osób, podzielona jest na 4 zastępy. Drużyna wydaje co miesiąc pisemko "Drużyna V", którego redaktorem jest przyboczny drużyny. Ponadto drużyna posiada bibliotekę składającą się ze 160 książek, sztandar, 4 godła zastepów, 75 lasek harcerskich, 2 chorągiewki do sygnalizacji, trąbkę, pieczątki, szafę, szafkę - apteczkę, stół, 4 portrety wybitnych wojskowych Polaków, lampę wiszącą, lampkę, kocioł duży, szpadel, warsztat introligatorski, wieszak, album, różne mapki, młotek, 6 czapek harcerskich, bluzę, plecak, księgi kancelaryjne, przybory do pisania, oraz wiele prac okazowych, jak: ramki, kolekcje motyli, liści, słoiki z żabami, tablicę alfabetu Morse'a, wypchaną wiewiórkę, kruka, itp. W skład rady drużyny wchodzą w 1925/26 r.: drużynowy Karol szałański - nauczyciel, przyboczny Teodor Gajewski - uczeń 8 kl. gimnazjum, instruktorzy Zygmunt Sokołowski i Mieczysław Kotarbiński - pierwszy nauczyciel, drugi student uniwersytetu, zastępowi Alfons i Witold Zaprzalscy, Władysław Kubicki, Adam Bąkowicz, sekretarz drużyny Jan Szklarek - uczniowie szkoły średniej, gospodarz Tadeusz Różański. (Pismo MDH z dnia 14.12.1925 r.).

W nr 75 z dnia 3 kwietnia 1919 r. Dziennika Narodowego w Piotrkowie Tryb. czytamy:
Dnia 16 marca odbył się w Kamieńsku egzamin drużyny harcerskiej liczącej 53 druhów. Z liczby tej 23 złożyło egzamin na stopień trzeci. Dnia 25 marca odbyło się na Placu Wolności pod pomnikiem Kościuszki uroczyste przyrzeczenie wspomnianej drużyny. Publiczność licznie zgromadziła się. Pierwszy przemawiał komendant drużyny Bolesław Bobiński, streszczając zwięźle historię skautingu w ogóle oraz jego cele. Po przemówieniu komendanta w imieniu obywateli Kamieńska, witał drużynę Kazimierz Tazbir, w dalszym zaś przemówieniu wykazując, jaką powinna być drużyna, jakimi jej członkowie, znaczenie drużyny dla danej okolicy, a drużyn dla państwa, jak powinni pracować nad sobą drużyniacy, pomimo wszechstronnych ćwiczeń fizycznych na powietrzu, jak wzmacniać i potęgować swoje władze wewnętrzne, jak kształcić swój charakter, czego się wyzbyć, a co nabyć, by stać się obywatelami, którzyby do budowy społecznej wnosili zasady ładu i sprawiedliwości, a nie anarchii. Takimi Was widzieć pragniemy i na tej drodze życzymy pomyślności - zakończył mówca, publiczność zaś przypieczętowała jego słowa głośnym okrzykiem: Niech żyją nasi harcerze. Nastrój był bardzo poważny i podniosły.


29 września 1923 r. na posiedzeniu rady Pedagogicznej 7 klasowej Szkoły Pwszechnej w Kamieńsku zapadła uchwała o zorganizowaniu żeńskiej drużyny harcerskiej. Wkrótce bo w połowie listopada 1923 r. została utworzona drużyna licząca 25 dziewcząt. Organizatorką tej drużyny była Stanisława Kondkówna, nauczycielka. Utworzona w tak niewielkiej ilości drużyna w szybkim tempie powiększyła się do liczby 45 harcerek. Po kilku wspólnych gawędach drużyna została podzielona na 5 zastępów w ten sposób: najstarsze dziewczynki od lat 14 i wyżej nie uczęszczające do szkoły tworzą zastęp I, do II zastępu należą dziewczynki oddziału 7, a do zastepów III, IV, V należą młodsze dziewczynki z niższych oddziałów. I zastęp prowadzi druhna Helena Łabędowicz, II - Klara Kempówna, III - Zofia Tazbirówna, IV - Zofia Nicerska, V - Wanda Kruszyńska. Wyżej wymienione zastępowe są uczennicami IV i V klasy gimnazjalnej. Drużyna nosi nazwę Emilii Plater. Praca w drużynie rozwija się pomyślnie. By zasilić kasę i kupić sztandar urządzono w 1924 r. znaczek z którego osiągnięto 200 559 000 mk. (Wyciąg z nr 10 "Echa szkolnego" pd 10.06.1924). Od chwili wyjazdu z Kamieńska druhny Kondówny tj. od września 1924 r. praca upada, druhny zupełnie zaniedbały się, zbiórki b. rzadkie. To trwa do 1 sierpnia 1925 r. Przychodzi do drużyny dr Kotarbiński Mieczysław, reorganizuje ją zupełnie i od tej pory praca posuwa się powoli naprzód. W dniu 20 września 1925 r. odbyło się poświęcenie sztandaru drużyny. W uroczystości wzięły udział następujące organizacje: Straż pożarna, męska drużyna harcerska, cechy rzemieślnicze, orkiestra miejska. W marcu 1926 r. drużyna liczy 19 druhen i jest podzielona na 2 zastępy. Do Zarządu drużyna wchodzą: drużynowa Irena Zommerówna - nauczycielka, drużynowy męskiej V drużyny Karol Szałański (chwilowo z głosem doradczym), instruktor Mieczysław Kotarbiński oraz zastepowe: Czechówna Stefania i Zofia Tazbirówna. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 26 marca 1926 r. w wolnych wnioskach Karol szałański zwrócił uwagę, że praca w żeńskiej drużynie harcerskiej mocno kuleje. W odpowiedzi Irena Zommerówna wyjaśniła, że przyczyna tkwi w tym, że jako drużynowa nie jest pod tym względem rutynowaną, albowiem nigdy w harcerstwie nie pracowała. Rozwinęła się ożywiona dyskusja. Ponieważ teraz trudno o inną drużynową, a drużyna nie powinna być rozwiązana, przeto kierownik szkoły Kazimierz Tazbir apelował do Zommerówny, by przy pomocy fachowej siły rozłożyła plan pracy, a wśród kolegów znajdą się tacy, którzy częściowo mogą drużynową wyręczyć, jeżeli chodzi o pogadanki, ćwiczenia gimnastyczne, śpiew itp.
Drużyna harcerzy z Kamieńska, z drużyną harcerzy z Gorzkowic
po poświęceniu sztandaru - 1932 r.Drużyna harcerek ze sztandarem - 1933 r.
Z prawej Celina KotarbińskaHarcerski namiot z harcerkami - 1933 r.Harcerki w obozie harcerzy przy obiedzie - 1933 r.W obozie harcerzy - 1933 r.
4 od lewej siedzi przewodniczący Koła Przyjaciół Harcerzy Kazimierz Tazbir.Z wycieczki Zuchów do Pytowic - 1933 r.Harcerska siatkówka - 1933 r.W obozie harcerskim - 1933 r.Zuchy podczas gawędy - 1933 r.Drużyny harcerskie - 3.05.1934 r.Z wycieczki Zuchów do Pytowic - 1934 r.Zuchy - gromada "Skowronki" - 1934 r.Zuchy - strzelanie z łuku do celu - 1934 r.Obiad z harcerkami - 1934 r.Kuchnia harcerska - 1934 r.Przed wymarszem na grę polową - 1934 r.Rodzice i goście w obozie harcerskim - 1934 r.Drużyna obozowa z Kamieńska w Łękawie na uroczystości
poświęcenia proporca Zuchów ze Środuli (Śląsk) - 1934 r.Rodzice i goście z harcerzami w obozie harcerskim - 1934 r.Brama obozowa i maszt - 1934 r.Na werandzie siedziby harcerskiej w Łękawie - 1934 r.Na kajaku - 1934 r.Zuchy budują latawce - 1934 r.Drużyna harcerzy w dniu Święta Chrystusa Króla - 1934 r.Drużyna harcerzy w dniu Święta Chrystusa Króla - 1934 r.Drużyna harcerek w dniu Święta Chrystusa Króla - 1934 r.Brama harcerska na przyjęcie ks. bp Teodora Kubiny - 1934 r.Budowa kajaka harcerskiego - od lewej: Alfons Nicerski,
Roman Secomski, Lucjan Socha, Henryk Tazbir - 1934 r.Szkielety kajaków - 1934 r.Szkielety kajaków - 1934 r.Drużyna Zuchów - 1934 r.
Od lewej stoją: 1 - Kazimierz Tazbir, 2 - Alfons Kotlewski,
3 - dr Mieczysław Kotarbiński.Harcerze w Łękawie - 1934 r.Harcerze przy kościele w Łękawie - 1934 r.
Od lewej stoją: 3 - dr Mieczysław Kotarbiński, 4 - ks. proboszcz Gadzinowski.Kościół w Łękawie - lipiec 2011 r.


Młym na Słoku - 1934 r.Wycieczka do krzyża z 1832 r. we wsi Porosło - 1934 r.Od lewej - Teodor Gajewski i dr Mieczysław Kotarbiński - 1934 r.Wycieczka na Jasną Górkę - 1934 r.Jasna Górka - wrzesień 2011 r.Jasna Górka - wrzesień 2011 r.Zastęp Starszoharcerski drużyny harcerzy w Kamieńsku - 1934 r.
Od lewej stoją: 3 - Władysław Kubicki, 4 - dr Mieczysław Kotarbiński.Zastęp harcerek z drużynową Celiną Kotarbińską - 1934 r.Zastęp harcerek z drużynową Celiną Kotarbińską - 1934 r.Harcerki biorące udział w akademii ku czci swej patronki Emilii Plater - 1934 r.Drużynowa Celina Kotarbińska - 1934 r.25.11.1934 r.Gromada Zuchów przed Domem Ludowym w Kamieńsku - 1935 r.Harcerki z Kamieńska na obozie w Słoku - 1935 r.Na obozie w Słoku - harcerki i goście - 1935 r.Na obozie w Słoku - kuchnia harcerek - 1935 r.Harcerze z Kamieńska na obozie w Słoku - 1935 r.Harcerze z Kamieńska na obozie w Słoku - 1935 r.Na kajakach na obozie w Słoku - 1935 r.Przed kapliczką na obozie w Słoku - 1935 r.Herbatka Koła Przyjaciół Harcerstwa - 1936 r.Herbatka Zastępu "Wilgi" z harcerkami - 1936 r.Harcerze z Kamieńska na obozie w Cieślowiźnie - 1937 r.
Tekst: Kronika Kamieńska - Kazimierz Tazbir.
Fot.: Album harcerski - dr Mieczysław Kotarbiński,
Grzegorz Turlejski.
Przygotował: Grzegorz Turlejski.