Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Herby z Kamieńskiem związane

Jeszcze słychać śpiew
i rżenie koni...


70 lat Ludowego Zespołu Sportowego ŚWIT

100 lat Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kamieńsku


90-lecie powstania drużyny harcerskiej w Kamieńsku

45-lecie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku

15-lecie odzyskania prawa miejskiego przez Kamieńsk.

Odsłonięcie i poświęcenie
pomnika Stanisława Sojczyńskiego
- Warszyca


Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Nami

na górę strony


STANISŁAW CIESIOŁKIEWICZ - kliknij po więcej


Stanisław Ciesiołkiewicz urodził się 19 lutego 1903 r. W Russocicach, gm. Władysławów, powiat koniński. woj. Wielkopolskie, jako syn Franciszka i Weroniki z Okońskich. Pochodził z rodziny dość zamożnej. ponieważ rodzice jego posiadali młyn we Władysławowie k/Turku oraz majątek rolny liczący ok. 30 mórg we wsi Dobocha położonej niedaleko Władysławowa. Rodzeństwo miał liczne, czterech braci: Henryka, Romana, Konrada i Kazimierza oraz cztery siostry: Jadwigę, Alicję, Bronisławę i Helenę. Sytuacja materialna rodziny Stanisława była dobra, stąd też i Stanisław i jego rodzeństwo otrzymywało staranne wykształcenie. Stanisław szkołę powszechną, ukończył we Władysławowie w 1917 r. W styczniu 1918 r. Wstąpił do 8-mio klasowego Gimnazjum Humanistycznego im. Tadeusz Kościuszki w Turku do kl. I, gdzie w roku szkolnym 1923/24 ukończył 6 klas. W 1924 roku ukończył 10-cio tygodniowy kurs metodyczno-pedagogiczny początkowy w Koninie i otrzymał nominację na tymczasowego nauczyciela szkoły powszechnej. Od l.X.1924 r. pracował nieprzerwanie aż do 3.VIII.1939 r. w szkołach powszechnych. Pierwszą jego placówką pracy była Publiczna Szkoła Powszechna w Gosławicach, gdzie pracował jako nauczyciel od 1 września 1924 r. do 31 sierpnia 1925r. W okresie od l.IX.1925 r. do 31.VIII.l933 r., był zatrudniony jako nauczyciel pełniący obowiązki kierownika w 2 klasowej Publicznej Szkole Powszechnej w Szczepidle, pow. Konin. Tutaj poznał swoja zonę Barbarę Śledzińską również nauczycielkę. 1 stycznia 1930 r. odbył się ich ślub w Warszawie w kościele na Woli. Wesele odbyło się u brata Stanisława - Konrada, który ówcześnie pracował w Warszawie, prowadził biuro cywilne. Po ślubie oboje małżonkowie pracowali razem. Za swoje oszczędności kupili w Morzysławiu k/Konina (obecnie Konin) działkę ziemi i w latach 1934-36 pobudowali domek rodzinny. Domek ten stoi po dzień dzisiejszy w Koninie; zamieszkuje go starszy syn Sławomir z rodzina. Dom jest pięknie ogrodzony, a w jego otoczeniu rosną drzewa sadzone własnoręcznie przez Stanisława. W roku szkolnym 1933/34 Stanisław Ciesiołkiewicz został zatrudniony jako nauczyciel w 7-klasowej Publicznej Szkole Powszechnej w Helenowie pow. Konin, a następnie w latach 1934/1937 jako nauczyciel pełniący obowiązki kierownika w 2 klasowej Publicznej Szkole Powszechnej w Ogorzelczynie, pow. Konin. Na 2 lata przed wybuchem wojny tj. w 1937 r. został zatrudniony jako kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej II stopnia w Anielewie, pow. Konin. Pracował tu z wielkim zapałem i poświęceniem jako nauczyciel i jako kierownik. Współpracował ze środowiskiem , organizował życie kulturalne. Urządzał zabawy, przygotowywał przedstawienia. Zagospodarowywał jednocześnie otoczenie szkoły. Sadził przed szkołą ozdobne drzewa, kierował pracami przy ogrodzeniu szkoły. Dzieci szkolne skupiał wokół organizacji harcerskiej. Całym sercem oddał się pracy nad nauczaniem i wychowywaniem dzieci. W czasie swej pracy nauczycielskiej pracował nad dokształcaniem zawodowym. W roku 1925 ukończył wakacyjny kurs metodyczno-pedagogiczny końcowy w Płocku. W roku 1926/27 uczęszczał w niedziele i święta na wykłady WKN humanistycznego w Koninie. W roku 1928 ukończył w Koninie wakacyjny kurs polonistyczny (fragment WKN). W 1929 roku ukończył wakacyjny kurs informacyjno-przygotowawczy do nauczycielskiego egzaminu praktycznego w Częstochowie. 17 maja 1930 r. Zdał egzamin praktyczny na nauczyciela Publicznej Szkoły Powszechnej z wynikiem bardzo dobrym. Z tym samym dniem został mianowany stałym nauczycielem publicznych szkół powszechnych. W 1938 r. został mianowanv w drodze konkursu kierownikiem Publicznej Szkoły Powszechnej II stopnia w Anielewie pow. Koniński. Podczas swej pracy zawodowej nie tylko sie dokształcał, ale także w czasie wakacji letnich odbywał ćwiczenia wojskowe i tak:
• w lipcu i sierpniu 1926 r. i w styczniu 1927 odbył ćwiczenia wojskowe w stopniu szeregowego,
• od 26.VI. - 29.VII. 1933., od 28.VII.1935 r., od 4.VIII.-31.VIII.l937 r. odbył ćwiczenia w rezerwie.
Służba czynna. w Wojsku Polskim pełnił w stopniu:
• starszego strzelca od 7.VII. 1932 r. – l0.VIII. 1932 r.
• kaprala od 11.VIII. 1932 r. - 29.VIII. 1932 r.
• podchorążego od 30. VIII. 1932 r. - 31. VIII. 1932 r.
Książeczkę wojskową stanu służby oficerskiej otrzymał jako podporucznik rezerwy. Bieg wydarzeń politycznych w Polsce okazał się niepomyślny dla rozwoju działalności pedagogicznej i politycznej (był głównym organizatorem życia politycznego na terenie gminy Gosławice, pow. Konin) Stanisława Ciesiołkiewcza. Tragiczne dni września 1939 r. Spowodowały, ze musiał się ukrywać. Jego jednostka wojskowa, do której został zmobilizowany w sierpniu szybko została rozwiązana. Żołnierze i oficerowie zaczęli się ukrywać. Stanisława Ciesiołkiewicza ścigała niemiecka żandarmeria i gestapo. Jako zbieg znalazł się w 1940 r. w powiecie piotrkowskim w Kamieńsku. Zamieszkał u brata księdza Romana. Do Kamieńska została przesiedlona żona Stanisława Ciesiołkiewcza i jego synowie: Sławomir i Przemysław. We wrześniu 1940 r. otrzymał posadę nauczyciela w szkole polskiej w Kamieńsku. Prowadził także tajne komplety - przerabiał z młodzieżą program I gimnazjalnej. Był w konspiracji. Podobnie jak cala grupa, w której się znalazł - utrzymywał łączność z Szarymi Szeregami. Działał w Związku Walki Zbrojnej, a potem w Armii Krajowej na w/w terenie. Wałczył o Polskę niepodległą. W czerwcu 1942 r. Pod jego dom zajechały trzy samochody gestapowców i żandarmów. Został aresztowany i wywieziony w nieznanym kierunku. Później okazało się, że był w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu (nr 38048), a następnie w Mauthausen-Gusen (nr 1441). Zginął w dniu 19 września 1942 r. Po ponad trzymiesięcznym pobycie w obozach, dokąd zabrano go jako zupełnie zdrowego człowieka. Po latach, w Gusen zostaje wmurowana tablica pamiątkowa na jego cześć; przyczynił się do tego przewodniczący Rady Ochrony Pomników Walki i Męstwa, były minister – Janusz Wieczorek (maż siostry Stanisława - Alicji). Mieszkańcy Anielewa ufundowali płytę pamiątkowa, i umieścili w murze Szkoły Podstawowej w Anielewie. Napis brzmi:
Pamięci Stanisława Ciesiołkiewicza, byłego Kierownika Szkoły w Anielewie zamordowanego 19.IX.1942 r. w obozie koncentracyjnym w Mauthausen-Gusen Rodacy – 1948 r.
Jedna z uczennic Stanisława Ciesiołkiewicza Wiesława Tazbir z Kamieńska (obecnie Tomczak) tak o Nim pisze w Głosie Nauczycielskim Nr 6-1971 r.:
Był niezwykłym człowiekiem. Ideałom, które w nas wpajał, oddal życie. Minęło juz niemal 30 lat od momentu, kiedy mnie uczył, a ciągle o nim pamiętam. I nie tylko ja. Również moi koledzy. Pamiętamy zwłaszcza jak mówił: „Nie zapomnijcie nigdy, ze jesteście Polakami". A było to wówczas najważniejsze, ale i najtrudniejsze przykazanie. Uczył mnie bardzo krotko. Tylko niepełne 2 lata, lata które się liczyło w zupełnie inny sposób:1940, 1941, 1942...Pamiętam, gdy przychodził na lekcje, był zawsze uśmiechnięty i niezwykle serdeczny. Doskonale rozumiał nas wówczas trzynasto - i czternastolatków. A myśmy go uwielbiali. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, na jakie niebezpieczeństwo się naraża. Dziś uczę w tej samej szkole, w której On uczył w owych dramatycznych czasach. Wiele już lat jestem nauczycielką. Z każdym jednak rokiem zdaję sobie coraz lepiej sprawę z tego, że to….
Stanisław Ciesiołkiewicz.W gronie koleżanek i kolegów z Gimnazjum w Turku - 1921 r.Przed budynkiem szkoły w Gosławicach - 1925 r.W sanatorium.Z kolegami z wojska.Stanisław Ciesiołkiewicz wśród nauczycieli i uczniów,
przed budynkiem szkoły w Ogorzelczynie - 1936 r.Stanisław Ciesiołkiewicz na szkoleniu oficerów,
podczas wakacji, przed wybuchem wojny'39 r.
Pocztówka do żony z obozu w Oświęcimiu - 1942 r.Pocztówka do żony z obozu w Mauthausen - Gusen - 1942 r.Pocztówka do żony z obozu w Mauthausen - Gusen - 1942 r.
Tekst i zdjęcia publikujemy dzięki uprzejmości Pani Elżbiety Chmielewskiej –
dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ciesiołkiewicza w Anielewie.


Stanisław Ciesiołkiewicz - 1941 r.Stanisław Ciesiołkiewicz i jego uczennice.
Kamieńsk, klasa VII - 1941 r.
Zdjęcia publikujemy dzięki uprzejmości Pani Zofii Szymkowskiej.