Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Nami


na górę strony


15 LAT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ MIASTA KAMIEŃSKA 1994 – 2009


Kamieńsk 19.04.2009

"Gdy okręt tonie, a wiatry go przewracają,
głupi tłumoczki i skrzynki swoje opatruje
i na nich leży, a do obrony okrętu nie idzie (…).
Bo gdy okręt obrony nie ma i on ze wszystkim
co zebrał, utonąć musi".
                                                        ks. Piotr Skarga1. Geneza powstania

Czytając "Kronikę Kamieńska Kazimierza Tazbira", zauważyłem wykaz instytucji i organizacji społecznych, które funkcjonowały w Kamieńsku, w latach międzywojennych i ogrywały, w życiu miasteczka ogromną rolę, a obecnie nie istnieją. Wśród tych 21 instytucji i organizacji były:

 • Miejskie Towarzystwo Domu Ludowego,
 • Koło Przyjaciół Harcerstwa,
 • Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Podstawowych,
 • Chór "Echo" i inne.

Postanowiłem powołać do życia podobną organizację, ale działającą w zupełnie innej rzeczywistości. Pomysłem tym zainspirowałem Józefa Turlejskiego i Jacka Jędrzejczyka, proponując powstanie Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Kamieńska.

W ten sposób powstała 3 - osobowa grupa inicjatorska, która 28.03.1994 r. doprowadziła do zebrania założycielskiego Stowarzyszenia, w którym oprócz inicjatorów udział wzięli: Józef Górny, Jan Paliński, Jan Krupiński, Mieczysław Tazbir, Ewa Jędrzejczyk, Mieczysława Adamek, Sławomir Sewerynek, Wiesław Kociniak, Jacek Strzelecki, Bogdan Pawłowski, Elżbieta Kuśmider, Czesław Kuśmider.

Zebranie Założycielskie zatwierdziło projekt statutu Stowarzyszenia, oraz powołało 3 - osobowy Komitet Założycielski Stowarzyszenia.

05.04.1994 r. Komitet Założycielski, składa wniosek rejestracyjny do Sądu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb.

06.04.1994 r. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. nie zgłasza zastrzeżeń co do istnienia Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Kamieńska , jak i do statutu.

12.04.1994 r. Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Tryb. Wydział Cywilny wpisał do rejestru Stowarzyszeń w dziale A - Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Kamieńska.

05.05 1994 r. odbyło się I Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na którym wybrano Zarząd.

24.05.1994 r. Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Tryb. wpisuje do rejestru Zarząd Stowarzyszenia.

Od 18.03.2002 r., Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, całość rejestracji przeprowadził Grzegorz Turlejski.

04.05.2005 r., Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.


2. Cele Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie ma na celu:

 • działanie służące społeczno - gospodarczemu rozwojowi miasta Kamieńska, ze szczególnym zaangażowaniem w jego kulturowym rozwoju,
 • zapoznawanie się z bogatymi i postępowymi tradycjami historycznymi miasta Kamieńska, udziale mieszkańców w walkach narodowo - wyzwoleńczych,
 • działania służące promocji Kamieńska,
 • upowszechnianie wiedzy o Kamieńsku.
Stowarzyszenie dla osiągnięcia w/w celów:
 • organizuje przedsięwzięcia mające na celu społeczno - gospodarczy i kulturowy rozwój miasta Kamieńska,
 • organizuje przedsięwzięcia mające na celu badanie przeszłości miasta Kamieńska,
 • podejmuje wydawanie drukiem opracowań naukowych i popularno-naukowych o Kamieńsku,
 • organizuje spotkania i zebrania dyskusyjne, odczyty i pogadanki, konkursy plastyczne i fotograficzne, wystawy autorskie, gromadzi zbiory biblioteczne,
 • popiera działalność w dziedzinie amatorskiej twórczości artystycznej,
 • współpracuje z przedszkolem, szkołą podstawową, gimnazjum i szkołą ponadgimnazjalną na terenie Kamieńska,
 • współpracuje z organizacjami kultury fizycznej i sportu,
 • prowadzi działalność wydawniczą oraz informacyjno - propagandową w zakresie promocji miasta Kamieńska,
 • współpracuje z wszelkimi dostępnymi mediami,
 • współpracuje z samorządami terytorialnymi w realizacji celów statutowych,
 • wydaje medale pamiątkowe.


3. Członkowie Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 • zwyczajnych,
 • honorowych.

Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który złoży pisemną deklarację i zostanie przyjęty w poczet członków, w głosowaniu tajnym na Walnym Zebraniu Członków.

Dotychczas członkostwo zwyczajne nadano 85 osobom, z czego 6 zmarło (Elżbieta Kuśmider, Henryk Strzelecki, Józef Górny, Jan Krupiński, Jerzy Piekarski, Mieczysław Tazbir), 22 zrezygnowało z członkostwa, 8 zostało skreślonych za długotrwałe zaleganie z płatnością składki członkowskiej, 4 wykluczonych za działalność na niekorzyść Stowarzyszenia, 1 wykluczony za brak udziału w pracach Stowarzyszenia.

Obecnie Stowarzyszenie liczy 44 członków zwyczajnych.

Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków może nadać godność członka honorowego Stowarzyszenia za wybitne zasługi w pracach na rzecz rozwoju miasta Kamieńska.

  Godność członka honorowego nadano:
 • prof. dr hab. Krzysztof Kuczyński,
 • prof. dr hab. Mieczysława Prażewska,
 • prof. Jan Maciej Chmielewski,
 • mgr inż. Mirosław Łaszek,
 • lekarz Zofia Szymkowska,
 • prof. Cezary Kosikowski,
 • mgr Wiesław Janusz Mikulski,
 • Jerzy Jan Wieniawa - Długoszowski,
 • Józef Kościański,
 • Roman Winiarek,
 • prof. Kazimierz Secomski,
 • Cecylia Glibowska,
 • mgr Tadeusz Kociniak,
 • dr Zbigniew Grządzielski,
 • Henryk Strzelecki,
 • Antoni Zygmunt Wojnarowski,
 • mgr Ryszard Zawadowski,
 • Józef Turlejski,
 • mgr Zenon Bartczak,
 • mgr Augustyn Sztuk,
 • Mieczysława Adamek,
 • Mieczysław Tazbir.
Do wieczności odeszli - Józef Kościański, Roman Winiarek, prof. Kazimierz Secomski, Cecylia Glibowska, mgr Tadeusz Kociniak, Mieczysław Tazbir.


4. Zarząd Stowarzyszenia.

W ciągu tych 15 lat wielu członków wchodziło w skład Zarządu SPMK, w składzie Zarządu dochodziło do zmian nie tylko wskutek upływu kadencji, ale również i w czasie jej trwania. Obecnie skład Zarządu tworzą:

Prezes - Grzegorz Turlejski,
Wiceprezes - Adam Sewerynek,
Sekretarz - Elżbieta Dworzyńska,
Skarbnik - Halina Tazbir,
Członkowie Zarządu - Sylwia Kubicka, Anna Maniecka, Sławomir Sewerynek.


5. Komisja Rewizyjna.

W ciągu tych 15 lat wielu członków wchodziło w skład Komisji Rewizyjnej, w składzie Komisji Rewizyjnej dochodziło do zmian nie tylko wskutek upływu kadencji, ale również i w czasie jej trwania. Obecnie skład Komisji Rewizyjnej tworzą:

 • Andrzej Stępień,
 • Sławomir Fryc,
 • Cezary Białek.

 • 6. Echo Kamieńska.

  24.11.1994 r., podczas Walnego Zebrania Członków SPMK zapadła decyzja o wydawaniu przez Stowarzyszenie biuletynu informacyjnego.

  W głosowaniu jawnym, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zadecydowało o wydawaniu biuletynu informacyjnego - uchwała nr 11/II/94. 16.02.1995 r., biuletynowi nadano nazwę "Echo Kamieńska" i ustalono że będzie to miesięcznik.

  Motto Echa Kamieńska pochodzi z wiersza Jana Kochanowskiego:

  "Służymy uczciwej sprawie, a jako kto może, ku powszechnemu dobru niechaj dopomoże." Pomysłodawcą motta jest Józef Turlejski.

  24.03.1995 r. Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Tryb. Wydział Cywilny dokonuje rejestracji Echa Kamieńska, a w lipcu Biblioteka Narodowa w Warszawie nadaje numer ISSN.

  Pierwszy numer Echa Kamieńska jako informatora Stowarzyszenia ukazał się w czerwcu 1995 r., w nakładzie 500 egzemplarzy, do tej pory wydano

  63 egzemplarze, a w latach 1991 - 1994 wydano 38 egzemplarzy. Echo Kamieńska jest swoistą kroniką naszego życia. Skład komputerowy pierwszych dwóch numerów Echa wykonał Konrad Jędrzejczyk, następnych Jacek Wirażka, ostatnich Zbigniew Kosela. W ciągu 14 lat wielu członków wchodziło w skład Redakcji Echa Kamieńska, w składzie Redakcji często dochodziło do zmian. Obecnie skład Redakcji tworzą:

 • Grzegorz Turlejski - redaktor naczelny (od 1995 r., - do dziś),
 • Sławomir Fryc - członek redakcji (od 08.10.2004 r., do dziś),
 • Elżbieta Dworzyńska - członek redakcji (od 08.10.2004 r., do dziś),
 • Urszula Ościk - członek redakcji (od 08.10.2004 r., do dziś), • 7. Zebrania i uchwały.

  Odbyło się 46 Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia i 53 zebrania Zarządu. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwaliło 176 uchwał, a Zarząd Stowarzyszenia uchwalił 58 uchwał.


  8. Uroczystości.

 • W hołdzie Antoniemu Maszewskiemu.
 • 11.11.1995 r. odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej ku czci Antoniego Maszewskiego, wmurowanej w ścianę budynku na stadionie im. A. Maszewskiego. Tablicę odsłonił Grzegorz Turlejski, a poświęcił ks. Zbigniew Jeż. Słowo o Antonim Maszewskim wygłosił prof. Krzysztof Kuczyński.
  Napis na tablicy głosi:

  Antoni Maszewski
  urodzony w Kamieńsku 5.06.1908
  olimpijczyk lekkoatleta - Berlin 1936
  mistrz i rekordzista Polski w biegach
  kapitan Wojska Polskiego
  uczestnik kampanii wrześniowej 1939
  walk o Tobruk i Monte Cassino
  zginął pod Ankoną we Włoszech
  18.07.1944
  W październiku 2000r. podczas pielgrzymki do Watykanu, grupa członków Stowarzyszenia - Grzegorz Turlejski, Wiesław Kociniak, Janina Strzelecka, Adam Sewerynek, Anna Furczyńska - odnalazła na cmentarzu w Loreto grób mjr Antoniego Maszewskiego.


 • W hołdzie Kazimierzowi Tazbirowi.
 • 11.11.1996 r. odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej ku czci Kazimierza Tazbira, wmurowanej w ścianę budynku Domu Strażaka w Kamieńsku. Tablicę odsłoniła Zofia Szymkowska, córka Kazimierza Tazbira, a poświęcił ks. kanonik Eugeniusz Kołodziejczyk.
  Napis na tablicy głosi:

  Kazimierz Tazbir
  02.12.1892 - 09.08.1982
  Długoletni kierownik Szkoły Podstawowej
  Wychowawca, Patriota, Społecznik,
  Kronikarz Kamieńska


 • W hołdzie Mieczysławowi Kotarbińskiemu.
 • 3.05.1998 r. odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej ku czci Mieczysława Kotarbińskiego, wmurowanej w ścianę budynku Ośrodka Zdrowia w Kamieńsku. Tablicę odsłoniła Grażyna Lange, córka Mieczysława Kotarbińskiego , a poświęcił ks. Sylwester Tronina.
  Napis na tablicy głosi:

  Mieczysław Kotarbiński
  31.10.1908 - 14.08.1968
  Doktor medycyny, Harcmistrz,
  żołnierz ZWZ-AK, więzień Gross- Rosen,
  inicjator budowy i kierownik Ośrodka Zdrowia

 • W hołdzie kapelanowi Legionów Józefa Piłsudskiego.
 • 29.06.2004 r., odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej ku czci O. Kosmy Lenczowskiego, wmurowanej w ścianę prawej nawy Kościoła Parafialnego p.w. Św. Piotra i Pawła w Kamieńsku, z okazji 100 - lecia konsekracji Kościoła i 10 - lecia SPMK. Tablicę odsłonił Grzegorz Turlejski, a poświęcił ją ks. biskup Antoni Długosz.
  Napis na tablicy głosi:

  O. Kosma Lenczowski
  Kapucyn
  1881 - 1959
  Pierwszy kapelan
  Legionów Polskich
  stacjonował w Kamieńsku
  w latach 1916 - 1917
  W 100 - lecie konsekracji kościoła
  parafialnego w Kamieńsku
  i w X - lecie Stowarzyszenia


 • W hołdzie założycielom Straży Pożarnej w Kamieńsku.
 • 11.11.2007 r., odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej w hołdzie założycielom Straży Pożarnej w Kamieńsku, wmurowanej w ścianę Domu Ludowego im. Kazimierza Tazbira w Kamieńsku. Tablicę odsłonił Grzegorz Turlejski, a poświęcił ks. Adam Tkacz.
  Napis na tablicy głosi:

  Założycielom Straży Pożarnej w Kamieńsku
  Antoniemu Jurkowskiemu
  Janowi Marianowskiemu
  Mikołajowi Secomskiemu
  Antoniemu Śliwińskiemu
  w roku jubileuszu 100 - lecia założenia
  i działalności Straży Pożarnej w Kamieńsku
  1907 - 2007


 • W 90 rocznicę odzyskania niepodległości
 • 11.11.2008 r., odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej z okazji 90 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, wmurowanej w ścianę budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku. Tablicę odsłonił Grzegorz Turlejski, a poświęcił ks. Marek Woźniak.
  Napis na tablicy głosi:

  W 90-lecie Niepodległości Ojczyzny,
  dziękując Bogu i aby uczcić bohaterów,
  z Naczelnym Wodzem Józefem Piłsudskim
  pierwszym marszałkiem Polski,
  tablicę niniejszą wmurowało


  9. Konkursy.

  Od roku 2000 Stowarzyszenie organizuje Konkurs "Historia Kamieńska." Konkurs odbywa się w ramach obchodów Dni Kamieńska, do tej pory odbyło się 9 konkursów. Eliminacje odbywają się w szkołach, a finał w czasie Dni Kamieńska. Eliminacje odbywają się w formie testu i przeprowadzają je nauczyciele historii. W finale, uczniowie w liczbie 12, odpowiadają na pytania przygotowane i zadawane przez prezesa SPMK Grzegorza Turlejskiego.

  Laureaci Konkursów:
  I Konkurs - Beata Kałka - ZSP w Kamieńsku,
  II Konkurs - Maciej Kowalski - PSP w Kamieńsku,
  III Konkurs - Maciej Kowalski - PG w Kamieńsku,
  IV Konkurs - Maciej Kowalski - PG w Kamieńsku,
  V Konkurs - Marzena Próchnicka - ZSP w Kamieńska,
  VI Konkurs - Paulina Włóka - PG w Kamieńsku,
  VII Konkurs - Paulina Zawisza - PG w Kamieńsku,
  VIII Konkurs - Paulina Zawisza - PG w Kamieńsku,
  Emilia Rożniatowska i Paulina Bidzińska - PSP w Kamieńsku,
  IX Konkurs - Mateusz Ościk - PSP w Kamieńsku oraz Ewelina Zawisza - ZSP w Kamieńsku.


  10. Odczyty.

  • 4.06. 1999 r. prezes Stowarzyszenia Grzegorz Turlejski podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku wygłosił odczyt p.t. "Historia Kamieńska."
  • 22.05.2003 r. prezes Stowarzyszenia Grzegorz Turlejski podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku wygłosił odczyt p.t. "Dzieje Tadeusza Kościuszki".
  • 22.05.2003 r. prezes Stowarzyszenia Grzegorz Turlejski podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku przedstawił prezentację multimedialną p.t. "Tadeusz Kościuszko - wódz kosynierów".
  • 18.04.2004 r., prezes SPMK Grzegorz Turlejski podczas uroczystości X-lecia SPMK wygłosił odczyt p.t. "10 lat Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Kamieńska".
  • 07.11.2005 r., prezes SPMK Grzegorz Turlejski podczas XXXI Walnego Zebrania Członków SPMK wygłosił odczyt p.t. "10 lat wydawania Echa Kamieńska przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Kamieńska 1995-2005".
  • 08.06.2008 r., prezes SPMK Grzegorz Turlejski podczas uroczystości "Dzień Antoniego Maszewskiego" wygłosił odczyt p.t. "Antoni Maszewski - olimpijczyk i żołnierz 2 Korpusu".

  11. Współpraca z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku.

   W ramach tej współpracy Grzegorz Turlejski wraz z młodzieżą szkolną wykonał:
  • kącik patrona szkoły Tadeusza Kościuszki,
  • gablotę "Miejsca pamięci narodowej w Kamieńsku",
  • gablotę "Prawa miejskie dla Kamieńska".

  12. Opinie.

  • 21.09.1999 r. - Stowarzyszenie popiera inicjatywę Grzegorza Turlejskiego - radnego Rady Miejskiej w Kamieńsku, zorganizowania referendum gminnego, w sprawie wybudowania na terenie gminy Kamieńsk, ponadgminnego wysypiska śmieci,
  • 22.10.2002 r. - Stowarzyszenie negatywnie opiniuje budowę ponadgminnego wysypiska śmieci na terenie gminy Kamieńsk.
  • 06.09.2002 r. - Stowarzyszenie udziela poparcia kandydatom na radnych do Rady Miejskiej w Kamieńsku, wystawionych przez Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Turlejskiego, w wyborach samorządowych 2002,
  • 06.09.2002 r. - Stowarzyszenie popiera kandydaturę Grzegorza Turlejskiego na burmistrza Kamieńska, w wyborach samorządowych 2002 r.
  • 08.10.2002 r. - Stowarzyszenie negatywnie opiniuje lokalizację stacji Auto- Gaz przy ul. Szkolnej 1 w Kamieńsku.
  • 07.02.2003 r. - Stowarzyszenie popiera integrację Polski z Unią Europejską.
  • 13.02.2006 r. - SPMK wspiera inicjatywę uhonorowania trenera Kazimierza Górskiego Orderem Orła Białego.
  • 28.09.2006 r. - SPMK udziela poparcia kandydatom na radnych do Rady Miejskiej w Kamieńsku, z Komitetu Wyborczego Wyborców Grzegorza Turlejskiego w wyborach samorzadowych 12 listopada 2006 r.
  • 28.09.2006 r. - SPMK udziela poparcia Waldemarowi Zbierańskiemu - kandydatowi na radnego do Rady Powiatu Radomszczańskiego w wyborach samorzadowych 12 listopada 2006 r.
  • 28.09.2006 r. - SPMK udziela poparcia Grzegorzowi Turlejskiemu - kandydatowi Komitetu Wyborczego Wyborców Grzegorza Turlejskiego na burmistrza Kamieńska w wyborach samorzadowych 12 listopada 2006 r.
  • 28.09.2006 r. - SPMK udziela poparcia Komitetowi Wyborczemu Wyborców Grzegorza Turlejskiego w wyborach samorządowych 12 listopada 2006 r.
  • 29.01.2007 r. - SPMK udziela poparcia Stanisławowi Zielińskiemu i Jackowi Łęgowiakowi - kandydatom na radnych do Rady Miejskiej w Kamieńsku, z Komitetu Wyborczego Wyborców Grzegorza Turlejskiego w wyborach samorządowych uzupełniających 25 lutego 2007 r.
  • 15. 07. 2008 r. - SPMK udziela poparcia Komitetowi Wyborczemu Wyborców Grzegorza Turlejskiego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kamieńsku w dniu 3 sierpnia 2008 r.
  • 15.07.2008 r. - SPMK udziela poparcia Sławomirowi Sewerynkowi - kandydatowi na radnego do Rady Miejskiej w Kamieńsku, z Komitetu Wyborczego Wyborców Grzegorza Turlejskiego w wyborach samorządowych uzupełniających 3 sierpnia 2006 r.
  • 26. 01. 2009 r. - Udziela się poparcia Komitetowi Wyborczemu Wyborców Grzegorza Turlejskiego w wyborach samorządowych uzupełniających 15 lutego 2009 r.
  • 26. 01. 2009 r. - SPMK udziela poparcia kandydatom na radnych do Rady Miejskiej w Kamieńsku z Komitetu Wyborczego Wyborców Grzegorza Turlejskiego w wyborach samorządowych uzupełniających 15 lutego 2009 r.
  • 26. 01. 2009 r. - SPMK wycofuje poparcie udzielone Zofii Rożniatowskiej z Komitetu Wyborczego Wyborców Grzegorza Turlejskiego, uchwałą nr 134/XXXVI/2006 w dniu 28.09.2006 r., Walnego Zebrania Członków SPMK, związku z wyborami samorządowych 12 listopada 2006 r.

  13. Dar dla Ojca Świętego Jana Pawła II.

  Obraz przedstawiający Kościół i pomnik T. Kościuszki w Kamieńsku, namalowany przez honorowego członka SPMK Józefa Kościańskiego, został wręczony Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, jako dar od SPMK w dniu 18.10.2000 r. przez mieszkankę Kamieńska Aleksandrę Górną, w obecności prezesa SPMK Grzegorza Turlejskiego, podczas I Audiencji Generalnej 23 roku pontyfikatu na placu Św. Piotra w Rzymie.


  14. Pomoc studentom i uczniom.

  Prezes SPMK Grzegorz Turlejski, udzielił pomocy w pisaniu prac dyplomowych, referatów, opracowań studentom z Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Tryb. i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie oraz uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku, Publicznego Gimnazjum w Kamieńsku, Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieńsku.


  15. Przesłanie.

  Jako przesłanie, na następne lata działalności społecznej, w imię Boga i Ojczyzny, dedykuję wszystkim członkom Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Kamieńska i gościom zaproszonym myśl wynikającą z nauki Jana Pawła II:


  Kocham moje miasto i chlubię się nim,
  ale również dbam o swój rozwój,
  aby ono mogło chlubić się mną.


  16. Zakończenie.

  W naszej społecznej działalności dla miasta Kamieńska, patriotyzm i świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w sztafetę pokoleń, by przejąwszy wspólne dobro, którym jest nasza mała Ojczyzna, przekazać je następnym, z przesłaniem umiłowania tego co Ojczyste - historii, tradycji, języka - bowiem historia będąca świadkiem czasu, jest nauczycielką życia i zwiastunką przyszłości, a społeczeństwo bez dziejów, bez odnowy umysłów i serc, bez wiary w sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, bez troski o dobro wspólne, staje się społeczeństwem bez przyszłości (Cyceron, prymas Stefan Wyszyński, papież Jan Paweł II).


  17. Podziękowanie.

  Tym wszystkim członkom Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Kamieńska, którzy wytrwali przy mnie, przez 15 pierwszych lat istnienia Stowarzyszenia, w pracy społecznej na rzecz naszego wspaniałego miasteczka Kamieńska, składam serdeczne podziękowanie i życzę następnego piętnastolecia wspaniałej społecznej działalności.  Prezes SPMK
  mgr inż. Grzegorz Turlejski